+420 703 141 927
Info@akademia.cz

Obchodní podmínky

https://akademia.cz/obchodni-podminky/

AKADEMIA CZ – Obchodní podminky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) blíže vymezují práva a povinnosti poskytovatele, společnosti Akademia CZ s. r. o., sídlem Dokoupilova 107/3, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO: 28648714, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 36751 a objednatele. Objednatel je fyzickou nebo právnickou osobou, která objednává služby od poskytovatele na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem (dále jen OZ).

Služby objednatel objednává u poskytovatele buďto prostřednictvím webových stránek www.akademia.cz vyplněním příslušného formuláře pro přihlášení nebo telefonicky či e-mailem. Ve všech těchto případech uděluje objednatel souhlas s těmito podmínkami a se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

Přihlášení do veřejného kurzu je závazné. O přijetí přihlášky obdrží objednatel potvrzení. V případě překročení kapacity kurzu může poskytovatel nabídnout náhradní termín. Přihlášky na veřejné kurzy lze zadávat do jejich uzávěrky. Přihlášení na kurz po uzávěrce musí objednatel konzultovat s poskytovatelem telefonicky.

Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb je odeslaný vyplněný formulář přihlášky objednatelem. Smlouva o službách je uzavřena momentem doručení přijetí návrhu smlouvy o službách ze strany poskytovatele objednavateli. Přijetí návrhu této smlouvy se realizuje e-mailem bez elektronického podpisu doručeným na adresu zadanou poskytovatelem. Vyplněním formuláře objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním vyplněním formuláře upozorněn a má možnost a povinnost se s nimi seznámit. V případě smlouvy se tyto obchodní podmínky stávají její nedílnou součástí. Poskytovatel není povinen přihlášku na kurz (návrh na uzavření smlouvy) přijmout. Objednateli je popřihlášení na kurz vystavena zálohová faktura, kterou je povinen uhradit dle splatnosti na ní vyznačené.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části bez náhrady v případě, že se u již objednané služby výrazným způsobem změnila cena z důvodu třetích stran. O této skutečnosti objednatele bezodkladně informuje, přičemž objednatel je v případě částečného odstoupení od smlouvy oprávněn odstoupit i od zbývající části smlouvy zasláním e-mailové zprávy poskytovateli. Právo objednatele dle předchozí věty zaniká uplynutím tří (3) dnů ode dne doručení oznámení poskytovatele o částečném odstoupení od smlouvy. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy tři (3) dny před uskutečněním plnění.

Objednatel nemá nárok na náhradu jakékoliv újmy ani nákladů vzniklých odstoupením od smlouvy či neposkytnutím služeb.

Poskytovatel si v případě nepředpokládaných okolností vyhrazuje právo na změnu termínu, zrušení kurzu nebo na změnu místa konání. V tomto případě bude po domluvě nabídnut objednateli nový termín, případně vrácena již uhrazená cena.

Cenu za objednanou službu je objednavatel oprávněn uhradit:

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele vedený u MONETA Money Bank, číslo účtu: 225150050/0600. Úhrada musí být provedena před konáním kurzu na základě obdržené faktury pod variabilním symbolem uvedeným na dané faktuře, po dohodě je možná úhrada v hotovosti v den konání kurzu. Dále je po dohodě možné uhradit kurz v předem dohodnutých splátkách. Při platbě kurzu na splátky se však cena kurzu navyšuje o 4% z celkové ceny kurzu.
Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.

Poskytovatel má právo požadovat finanční náhradu v případě, že objednatel se nezúčastní, případně zruší svoji účast v těchto případech:

– při platbě přes platební terminál na stránkách www.akademia.cz storno poplatek 10% z ceny kurzu, při platbě převodem na účet firmy Akademia CZ, s. r. o. storno poplatek 5% z ceny kurzu;
– zrušení účasti na kurzu 15 – 10 kalendářních dnů před kurzem – storno poplatek 50% ceny kurzu
– zrušení účasti na kurzu méně než 9 kalendářních dnů před kurzem – storno poplatek 100% ceny kurzu.

Pokud objednatel nezaplatí řádně, včas a v plné výši platbu na účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tréninkový program/školení/kurz zastavit nebo přerušit. Pokud ani přes výzvu poskytovatele objednatel neuhradí platby na účet zhotovitele, je poskytovatel oprávněn program skončit a vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné náklady související s pracemi vykonanými na projektu. Tímto však objednateli nezaniká povinnost uhradit plnou výši kurzu viz výše. Za každý den prodlení s úhradou platby ve prospěch poskytovatele je tento oprávněn účtovat 0,5% z dlužné částky.

Objednatel má právo měnit předem odsouhlasený program jednotlivých kurzů po dohodě s poskytovatelem. Takové doplňky a změny časového plánu programu je možné uskutečnit na základě oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, nejpozději však 10 pracovních dnů před plánovaným zahájením jednotlivých kurzů, a týkají se pouze neveřejných kurzů.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o všech informacích, které získá o objednateli, jeho klientech a dodavatelích.

Poskytovatel odpovídá za vzniklou újmu pouze v rozsahu, v němž není tato odpovědnost vyloučena kupní smlouvou, a to výhradně v případě svého zavinění.

Strany konstatují, že smlouva uzavřená na základě těchto obchodních podmínek, neobsahuje žádný fixní závazek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 10. 7. 2015

Veškeré novinky také na sociálních sítích jako je Facebook nebo Instagram.

Privacy Policy Settings