Etický kodex | Akademia.cz

Etický kodex

Etický kodex

Profesionalita

Zaměstnanci AKADEMIA CZ vykonávají svou činnost na vysoké odborné úrovni, kterou dále prohlubují průběžným studiem, a to s nejvyšší mírou profesionality, slušnosti, ochoty a bez předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí a nepřipouštějící diskriminaci v jakékoli formě.

Zaměstnanci AKADEMIA CZ jednají s ostatními spolupracovníky, členy AKADEMIA CZ, zaměstnanci orgánů veřejné správy a širokou veřejností korektně a rovnocenně. Respektují individuální potřeby, znalosti, schopnosti, dovednosti, zkušenosti i odbornou způsobilost všech zaměstnanců AKADEMIA CZ, jež je v neposlední řadě možností k rozvoji sebe sama.

Zaměstnanci vyřizují pracovní záležitosti zodpovědně bez zbytečných průtahů. Při plnění jednotlivých úkolů využívají své odborné způsobilosti. Zaměstnanci AKADEMIA CZ postupují při plnění jednotlivých úkolů nanejvýš obezřetně tak, aby zúčastněným stranám nevznikly zbytečné náklady.

Zaměstnanci firmy nesmí při svém pracovním výkonu přijímat ani vyžadovat dary nebo jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, případně jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených činností a úkolů.

Zaměstnanci AKADEMIA CZ jsou seznámeni s firemní kulturou společnosti a všichni zaměstnanci tuto firemní kulturu dodržují a respektují.

 

Reprezentace

Zaměstnanci dbají na adekvátní oblékaní přizpůsobené stávající pozici, reprezentují firmu také navenek.

Zaměstnanci AKADEMIA CZ s každým jednají v rámci podmínek rovných příležitostí, jednají s klienty a veřejností důstojně, ochotně a individuálně v rámci jeho komunikačních a sociálních schopností.

Zaměstnanci AKADEMIA CZ reprezentují svým profesionálním vystupováním, důstojným jednáním a chováním celou organizaci. Podílejí se na budování dobrého a důvěryhodného jména společnosti. A jejich vystupováním reprezentují dobré jméno společnosti.

 

Mlčenlivost

Zaměstnanci AKADEMIA CZ jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích jednotlivých klientů. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při plnění svých úkolů, které by mohly jakýmkoli způsobem ohrozit společnost a její zaměstnance.

 

Nakládaní se svěřeným majetkem

Zaměstnanci AKADEMIA CZ jsou povinni nakládat se svěřeným majetkem tak, aby zajistili jeho efektivní a ekonomické spravování. Jsou povinni nakládat se svěřenými finančními prostředky co možná nejhospodárnějším způsobem.

 

Závěrečné ustanovení

Zaměstnanci AKADEMIA CZ dodržují a respektují stanovené etické zásady, efektivně podporují jednaní a podílejí se na budování dobrého jména společnosti jako celku a jdou ostatním příkladem. Dodržování zásad etiky je věcí profesionální cti zaměstnance.

 

Etický kodex lektorů AKADEMIA CZ

Je čestný ve vztahu k účastníkům vzdělávání i ke svému zaměstnavateli.

Vzdělává klienty svědomitě a ke každému klientovi přistupuje individuálním způsobem tak, aby klienti byli připraveni na budoucí povolání.

Je odborně způsobilý pro výkon své pracovní pozice.

Předává zkušenosti komplexně s aktuálními poznatky z oboru, ve kterém působí.

Dělá svou práci rád a vnímá ji jako poslání.

Je vstřícný, trpělivý a respektuje individuální požadavky klientů.

Povzbuzuje a vede účastníky ke vzdělávání.

Neustále aktualizuje své lektorské a odborné kompetence, účastní se vzdělávacích a rozvojových akcí, studuje odborné zdroje.

Přímá supervizi své práce jako cestu ke kvalitě.

Dosahuje požadovaných cílů, které se zavázal naplnit.

Dokáže provést klienta procesem přípravy, realizace a evaluace edukace.

Zná širokou škálu metod a vzdělávacích technik a přizpůsobuje tyto metody a vzdělávací techniky individuálním potřebám klientů.

Je schopen týmové spolupráce.

Je flexibilní.

Šíří a podporuje dobré jméno instituce svou profesionalitou, chováním a vystupováním.